Евроазијска економска заједница (ЕврАзЭС)

natalija_kljajic2_small Приредила: Наталија Кљајић

Евроазијска економска заједница je међународна економска организација основана од стране уговорних страна са циљем да ефикасно промовише процес формирања Царинског Савеза и Заједничког Економског Простора, као и за реализацију других циљева и задатака у вези са продубљивањем интеграције у економској и хуманитарној области.

Организација је основана у пуном складу са принципима Уједињених Нација и нормама међународног права и има међународни правни субјективитет. Ово је јасно структуриран систем са јаким механизмом у доношењу и спровођењу одлука.

Заједница и њени службеници уживају привилегије и имунитете потребне за обављање функција и постизање циљева, предвиђених споразумом о оснивању Евроазијске Економске Заједнице и уговорима који су на снази у Заједници.

У 2003. години, Евроазијска Економска Заједница је добила статус посматрача у Генералној скупштини УН.

Уговор о оснивању ЕврАзЕС је потписан 10. октобра 2000. године у Астани и ступио је на снагу 30. маја 2001. године, након његове ратификације од стране свих држава чланица.

Чланови Евроазијске Економске Заједнице од њеног оснивања су пет држава: Белорусија, Казахстан, Киргизија, Русија и Таџикистан.

25. јануара 2006. године потписан је протокол о приступању Узбекистана овој организацији. У октобру 2008. године Узбекистан је суспендовао учешће у раду органа ЕврАзЕС-а.

Од маја 2002. године статус посматрача у ЕврАзЕС-у имају Украјина и Молдавија, а од јануара 2003. године Јерменија. Они, такође, имају Међудржавни Ваздухопловни Комитет (МАК) и Евроазијску Развојну Банку (ЕАБР).

Евроазијска Економска Заједница је отворена организација. Члан може да постане свака држава која преузме обавезе које проистичу из Уговора о оснивању ЕврАзЕС-а и других уговора Организације донетих од стране Међудржавног комитета ЕврАзЕС-а.

Статус посматрача при ЕврАзЕС-у може да се обезбеди на захтев државе или међународне организације. Посматрач има право да присуствује на отвореним седницама органа ЕврАзЕС-а, да се упозна са документима и одлукама које они примењују, али немају право гласа при доношењу одлука и овлашћење да потписују документе ЕврАзЕС-а.

Евроазијска Економска Заједница је формирана због унапређења економске сарадње, трговине, ефикасне промоције процеса формирања Царинског савеза и Заједничког економског простора, координације деловања држава чланица заједнице при интеграцији у светску економију и међународни трговински систем.

Један од главних вектора ове организације је да се обезбеди динамичан развој свих чланова Заједнице путем усклађивања друштвено-економске трансформације, уз ефикасно коришћење њихових економских потенцијала, у интересу побољшања животног стандарда народа.

Основни задаци Евроазијске Економске Заједнице:

– Финализација формирања пуног режима слободне трговине, формирање заједничке царинске тарифе и јединственог система мера нетарифне регулативе

– Обезбеђење слободе кретања капитала

– Формирање заједничког финансијског тржишта

– Усаглашавање принципа и услова за прелазак на јединствену валуту у оквиру Евроазијског Економског Савеза

– Успостављање заједничких правила за трговину робом и услугама и њихов приступ на домаћим тржиштима

– Стварање заједничког јединственог система царинске контроле

– Развој и примена међудржавних циљних програма

– Стварање равноправних услова за производне и пословне активности

– Стварање заједничког тржишта транспортних услуга и интегрисаног транспортног система

– Стварање заједничког енергетског тржишта

– Стварање једнаких услова за стране инвестиције на тржиштима Заједнице

– Обезбеђење слободног кретања грађана држава ЕврАзЕС-а у оквиру Заједнице

– Усаглашавање социјалне политике у циљу стварања држава социјалног благостања, кроз заједничко тржиште рада, јединствени образовни простор, усклађен приступ решавању здравствених питања, миграције радне снаге и друго

– Приближавање и усклађивање националних закона; обезбеђење интеракције правних система држава ЕврАзЕС-а у циљу стварања заједничког правног простора у оквиру Заједнице

У складу са законом утврђеним циљевима и задацима Заједнице и руководећи се принципом интеграција различитих брзина, Белорусија, Казахстан и Русија су од 2007. до 2010. године успоставили Царински Савез и постепено формирају следећу интеграциону етапу – Заједнички економски простор ЕврАзЕС, где ће се друге државе прикључивати по мери своје припремљености.

Званични сајт: http://www.evrazes.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *